You are currently viewing Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Interni revizor u Jedinici interne revizije


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u

Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

1/01 Interni revizor u Jedinici interne revizije

JEDINICA INTERNE REVIZIJE

1/01 Interni revizor u Jedinici interne revizije

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u izradi strateškog plana, godišnjeg plana i plana pojedinačnih revizija u instituciji; obavlјa poslove interne revizije i provodi postupak interne revizije u skladu sa važećim propisima i usvojenim standardima sa cilјem utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti radnji i postupaka u procesu budžetskog poslovanja te sačinjava izvještaje o izvršenoj internoj reviziji, te daje preporuke rukovodiocu Jedinice interne revizije za otklanjanje utvrđenih nedostataka i ostvaruje neophodnu saradnju sa nadležnim institucijama i tijelima na nivou BiH u oblasti interne revizije; obavlјanje pojedinačnih internih revizija (usluge uvjeravanja i usluge savjetovanja) u instituciji u skladu sa regulativom iz oblasti interne revizije, koje se sastoje iz slјedećih faza: Planiranje revizije i preliminarne aktivnosti, Utvrđivanje i evidentiranje sistema, Procjena sistema internih kontrola, Testiranje primjene i efikasnosti internih kontrola, Ocjena sistema internih kontrola kroz formulisanje nalaza, stručnog revizorskog mišlјenja i preporuka, Izvještavanje i praćenje realizacije plana aktivnosti; Sačinjava izvještaje o izvršenoj internoj reviziji te daje preporuke rukovodiocu za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Posebni uslovi: VSS – završen fakultet VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS bodova u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kojima se reguliše ova oblast; minimalno pet godina radnog staža, od čega minimalno tri godine na nekim od slјedećih poslova: poslovima revizije ili poslovima interne revizije ili poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili poslovima javnih nabavki ili finansijsko– računovodstvenim poslovima ili poslovima informatičke struke; Certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verifikovan od CHJ; Poznavanje rada na računaru; Nepostojanje sukoba interesa u smislu odredbi člana 13. Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 27/08 i 32/12); Položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik-stručni savjetnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,90 KM.

Broj izvršilaca: dva (2)

Mjesto rada: Sarajevo

mreza-mira.net