You are currently viewing Javni poziv za apliciranje za Dobre prakse u oblasti predškolstva

Javni poziv za apliciranje za Dobre prakse u oblasti predškolstva

Caritas Švicarske (CaCH) započeo je sa projektom „Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH“ koji se u ovoj fazi provodi u partnerstvu sa Asocijacijom za razvoj LEDA u Zeničko-dobojskom kantonu. 

Cilj projekta je da djeca iz ranjivih obitelji razvijaju pozitivan stav prema učenju i spremna su za ulazak u osnovnu školu, dok su specifični ciljevi projekta: (1) Djeca iz ugroženih obitelji pohađaju predškolski odgoj i obrazovanje,(2) Predškolske ustanove pružaju poticajno i inkluzivno okruženje za učenje i (3) Odgovarajuće javne institucije jačaju predškolski odgoj i obrazovanje i potiču razvoj djeteta u ugroženim obiteljima.

Projekt zagovara značaj i promovira pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju koje doprinosi cjelovitom razvoju predškolskog djeteta i daje snažne temelje za njegovo dalje obrazovanje. Poseban naglasak je na marginaliziranoj romskoj djeci.Vlasti su iskazale spremnost za saradnju u provedbi projekta, te su sa CaCH potpisani memorandumi o saradnji. 

Radna grupa koju čine profesori sa Pedagoškog fakulteta Sarajevo i Islamskog pedagoškog fakulteta Zenica, odgajatelji i stručni saradnici iz predškolskih ustanova, osobe iz partnerskih organizacija i direktori predškolskih ustanova u procesu su izrade priručnika i razvoja modula obuke za odgajatelje u praksi, ali i za buduće odgajatelje iz sljedećih oblasti: 

1. Razvoj početnih matematičkih pojmova za djecu predškolskog uzrasta, 2. Socijalna inkluzija 3. Učenje kroz igru i 4. Značaj muzike za pravilan rast i razvoj djece predškolskog uzrasta. 

Cijeneći vaše ogromno iskustvo u radu sa djecom predškolskog uzrasta, želimo da ono postane resurs dostupan svima, pa s tim u vezi raspisujemo 

Javni poziv 

za prikupljanje primjera dobre prakse u radu sa djecom predškolskog uzrasta 

Oblasti za koje se poziv raspisuje 

Pozivamo odgajatelje i stručne saradnike iz predškoslkih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine za učešće u odabiru primjera dobre prakse u radu sa djecom predškolskog uzrasta iz sljedećih tematskih oblasti: 

1. Razvoj početnih matematičkih pojmova za djecu predškolskog uzrasta, 2. Socijalna inkluzija, 3. Učenje kroz igru i 4. Značaj muzike za pravilan rast i razvoj djece predškolskog uzrasta. 

Rok za dostavu radova: 

Rok za dostavu radova je 31.08.2020. 

CaCH pruža pomoć ugroženim obiteljima sa fokusom na romske obitelji. Ugroženim obiteljima smatraju se obitelji koje su drugačije u odnosu na druge obitelji zbog svoje etničke pripadnosti, jezika, siromaštva i slično i koje zbog toga nemaju jednake mogućnosti učešća u životu zajednice. 2 U marginalizirane grupe djece spadaju djeca s teškoćama u razvoju, djeca Romi i djeca iz socijalno ugroženih porodica. 

Radovi se mogu dostaviti u elektronskom obliku na e-mail adresu bih@caritas.ch s naznakom: Prijava na javni poziv PRIMJERI DOBRE PRAKSE – PEACH ili u printanom obliku na adresu: 

Caritas Švicarske Travnička 1 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Svi radovi pristigli nakon naznačenog datuma neće se uzeti u razmatranje. 

Poziv je namijenjen 

Zaposlenim ili na drugi način angažiranim odgajateljima i stručnim saradnicima u predškolskim ustanovama iz Bosne i Hercegovine. 

KRITERIJI ZA VREDNOVANjE: 

Radovi će se vrednovati prema sljedećim kriterijima: 

– Inovativnost i kreativnost u radu sa djecom predškolskih ustanova iz jedne od navedenih oblasti. Inovativnost se ogleda u promišljenom pristupu rješavanja određenih prepreka u učenju i podučavanju, ili pronalaženje drugačijih ideja kojima se nastoji postići najbolji rezultati za svako dijete. Mogu to biti i nove, osmišljene tehnike, metode i strategije podučavanja, inovativna primjena poznatih praksi, kreiranje različitih materijala za učenje i poučavanje. – Doprinos razvoju predškolskog odgoja i obrazovanja, sa fokusom na djecu iz marginaliziranih obitelji. Procjenjivat će se, u kojoj mjeri praksa potiče aktivno uključivanje djece u proces učenja, razvija njihovu kreativnost, kritičko mišljenje, rješavanje problema i druge kompetencije, odnosno koliki je doprinos razvoju predškolskog odgoja, razvoju vrijednosti i socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta. Koliko rad/istraživanje doporinosi podizanju svijesti društva o potrebi predškolskog odgoja i obrazovanja 

Šta se očekuje od autora rada? 

1. Pisani rad – primjer dobre prakse ili autorizovano istraživanje iz oblasti predškolskog odgoja i 

obrazovanja 2. Da je rad autentičan i da odražava provedene aktivnosti u radu s djecom predškolskog uzrasta u vašoj 

sredini 3. Maksimalan obim rada četiri stranice A-4 formata, štampan Times New Roman fontom, proreda 1,15 

(margine 2,5×2,5 cm) da sadrži sažetak sa izvedenim zaključkom. 

Vaš rad može biti: 

– Pisana priprema za realizaciju aktivnosti iz jedne od navedenih oblasti koje su u fokusu projekta ili 

istraživački rad iz jedne od navedenih oblasti – Tema za stručno usavršavanje koju ste realizirali u vašoj ustanovi, 

Recenzije: 

Ukoliko vaš rad dobije pozitvnu recenziju od stručnog tima CaCH, bit će objavljen u Zbirci primjera dobre prakse za koji će biti upriličena javna promocija na koju ćete biti pozvani. 

Za najuspješnija tri primjera CaCH će donirati seti didaktičkog materijala ze jednu vrtićku grupu u ustanovi u kojoj je autor rada zaposlen. 

Napomena: 

Radovi, u prilogu koji ne ulazi u broj stranica, mogu sadržavati podatke o praćenju djece uz obaveznu zaštitu identiteta, refleksija na realiziranu praksu, istraživanja, radove djece i slično. 

Formu za apliciranje pronađite ovdje.

mreza-mira.net