JU OŠ Krušćica – Jajce

JU OŠ Krušćica – Jajce

 • Rad na određeno vrijeme
 • Jajce

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA JAJCE

Osnovna škola «Jajce»Kruščica

J a j c e

Broj: 304/20

Datum: 08.09.2020.godine

Na osnovu čl.57.Zakona o osnovnoj školi SBK(Sl.novine SBK br.11/01,17/04), čl. 3. i 4 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-a(Sl. Novine SBK br. 7/19) i čl.121. Pravila škole, te na osnovu Saglasnosti Vlade SBK broj 01-117-572/20 od 21.08.2020. godine, direktor Škole je 08.09.2020.godine donio Odluku br.303/20 da se raspiše

K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021 godini

 1. Nastavnik Bosanskog jezika i književnosti – 1  izvršilac, 13 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog odustva, a najduže do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik Engleskog jezika – 1 izvršilac, 17 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora, a anjduže do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik matematika – 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 7 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik informatike -1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 5 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik tehničke kulture – 1 izvršilac, 5 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik hemije – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik geografije – 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno radno  vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora, a najduže do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog odustva, a najduže do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik Njemačkog jezika – 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik Turskog jezika – 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Bibliotekar – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik historije – 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na neodređeno radno vrijeme.

I  Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH(Sl. Novine FBiH br. 89/18, 26/19), za prijavu na konkurs kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi u SBK (Sl.novine SBK br. 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole(Sl. Novine SBK br.8/05) i Nastavnim planom i programom te Dopunom nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole SBK br. 01-38-954/09-2.

II Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

–     Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom i obavezno navedeno ime i prezime, adresu prebivališta, kontakt telefon, email-om, nazivom radnog mjesta na koji se prijavljuje

–          Biografiju, svojeručno potpisanu

–          diplomu o završenom fakultetu

–          izvod iz matične knjige rođenih

–          uvjerenje o državljanstvu,

–          dokaz o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit.

III  Kandidati trebaju priložiti original dokumenta ili ovjerenu kopiju ne stariju od šest (6) mjeseci.

IV  Za sva radna mjesta prednost imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u osnovnoj školi u SBK ili koji vrše nadopunu norme a imaju radni odnos na neodređeno vrijeme u osnovnoj ili srednjoj školi u Kantonu (dostaviti odgovarajuće Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom ili odgovarajuću potvrdu na kojoj će biti iskazani časovi koje radnik obavlja i časovi koji nedostaju za punu nastavnu normu).

V  Prednost pri zapošljavanu, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca FBiH, Zakonom o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica koje dokazuje dostavljenim uvjerenje/potvrda o statusu po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim  novinama, WEB stranici škole: https://os-jajce.mozks-ksb.ba/ i oglasnoj tabli Škole. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na konkurs koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koje ispunjavaju formalne uslove konkursa. Kandidati čija dokumentacija bude nepoptpuna bit će obaviješteni putem WEB stranici škole: https://os-jajce.mozks-ksb.ba/. Vrijeme i mjesto održavanja pismenog i usmenog dijela intervjua, ako i oblasti iz kojih kandidati budu testirani biti će objavljeno na WEB stranici škole: https://os-jajce.mozks-ksb.ba/ u zakonom predviđenom roku. Kandidati koji ne dođu na intervju smatrat će se da su odustali od konkursa.

Kandidati koji budu izabrani dužni su do zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru kandidata sa rang liste smatra se javnom objavom na EMIS web stranici Škole i dostava svim kandidatima Odluke o izboru smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na WEB stranici škole: https://os-jajce.mozks-ksb.ba/. Rok za žalbu je osam (8) dana od dana objave rezulata na WEB stranici škole: https://os-jajce.mozks-ksb.ba/

Prijave u zatvorenoj koverti dostaviti lično od 08.00 do 14.00 sati ili putem pošte na adresu:

Osnovna škola ”Jajce” Kruščica

Kruščica bb

70101 Jajce

Sa naznakom: prijava na konkurs (za  poziciju na koju se kandidat prijavljuje), ne otvarati.

Direktor Škole