JZU Dom zdravlja Jajce/Javni konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 3. Pravilnika o radu  JZU „Dom zdravlja“ Jajce, (broj: 01-61/19 od 23.12.2019. godine) i Odluke Upravnog odbora, broj: 01-93/20 od 09.12.2020. godine, Direktor raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I  RADNO MJESTO:

  1. Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa

patronažom, 3 izvršioca na određeno vrijeme od dvije godine

II  USLOVI

Pored Zakonom propisanih uslova kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove i to:

– VSS, VII stepen ili drugi ciklus po bolonjskom sistemu studiranja sa 360 ECTS bodova,

Medicinski fakultet

– položen stručni ispit

III DOKUMENTACIJA

Uz prijavu sa kraćom biografijom koja mora biti vlastoručno potpisana potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. izvod iz matične knjige rođenih
  2. uvjerenje o državljanstvu
  3. diploma o stečenom stručnom zvanju
  4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Potrebna dokumentacija dostavlja se  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu JZU „Dom zdravlja“ Jajce, ul.Zmaja od Bosne bb, 70101 Jajce sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos – Komisiji za provođenje postupka konkursa“.

Dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti će obavljen intervju.

Konkurs ostaje otvoren 90 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve neophodne informacije u vezi javnog konkursa kandidati mogu dobiti na broj telefona 030/ 719-142 (Uprava).

Napomena: izabrani kandidati će biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje budu primljeni.

DIREKTOR

Hrnjić dr.Mirzet