You are currently viewing Obavijest za osobe sa invaliditetom

Obavijest za osobe sa invaliditetom

(Sarajevo, 23.8.2021. godine) – U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom svake godine objavljuje javne pozive iz oblasti profesionalne rehabilitacije.
 
S tim u vezi, Fond obavještava potencijalne korisnike da osobe sa 60% i više invaliditeta imaju pravo na finansiranje/sufinansiranje troškova profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.
 
Fond kroz javne pozive, koji se u pravilu objavljuju u augustu/septembru svake godine, obezbjeđuje osobama sa invaliditetom finansiranje/sufinasiranje troškova vanrednog srednjeg školovanja, visokog stručnog obrazovanja ili postdiplomskog studiranja u visini do 5.000,00 KM.
 
Više informacija dostupno je na web stranici Fonda: www.fond.ba