You are currently viewing Psiholog/Javni natječaj

Psiholog/Javni natječaj

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Šipovo

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, brPogledajte broj telefona na bih.boljiposao.comAgencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva gospodarstva HBŽ, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije -Stručni suradnik za izradu i implementaciju razvojnih projekata, – 1 (jedan) izvršitelj – na određeno vrijeme, do povratka odsutnog državnog službenika, a najduže dvije godine.

Opis poslova:
Prati i registrira sve nastale promjene i pojave iz sveukupne gospodarske oblasti kroz usvojene razvojne projekte; izrađuje analitičke materijale u okviru propisane metodologije (tipska izvješća, redovite ili periodične informacije i si.) iz oblasti svih grana gospodarstva koje su obuhvaćene implementacijom razvojnih projekata; prati i raspisivanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava organiziranih od strane različitih domaćih i stranih donatora i obavještava sve potencijalne prijavitelje sa područja Hercegbosanske županije; asistira pri izradi razvojnih projekata; vrši istraživanja na terenu u svrhu izrade razvojnih projekata; asistira pri implementaciji razvojnih projekata; pruža usluge prevođenja i pregledanja dokumentacije za zainteresirane institucije javnog sektora sa područja Hercegbosanske županije; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu pomoćnika ministra; podnosi redovna izvješća o radu kao i po potrebi ili nalogu pretpostavljenog; obavlja i druge poslove koje mu odredi i naloži pomoćnik ministra. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra.
 
Uvjeti:
Pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva gospodarstva HBŽ, i to: – VSS/VII stupanj stručne spreme ili završen prvi ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, završen ekonomski, pravni ili tehničko-tehnološki fakultet
– 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon stečene visoka stručne spreme u struci,
– poznavanje rada na PC
– poznavanje engleskog jezika

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika, u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH”, broj 51/16 i 59/16)
5. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog konkursa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije ba). Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja. Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu: 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu gospodarstva HBŽ»
289/17


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla: stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema: Fakultet
Strani jezik: engleski
Poznavanje rada na računaru: dobro
Potrebno radno iskustvo: jedna godina

ba.jooble.org