You are currently viewing WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana

 
Program malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje RJU na lokalnom nivou  

Poziv za podnošenje prijedloga projekata #Weber-G-02    
   
 1. O WeBER 2.0 projektu i programu malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje RJU na lokalnom nivou

Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0 (je trogodišnji projekat čija vrednost iznosi 1.451.724 EUR, koji finansira Evropska unija (EU) koju zastupa Evropska komisija.

Projekat WeBER 2.0 (u daljem tekstu projekat) sprovodi šest organizacija civilnog društva (OCD) sa Zapadnog Balkana (ZB) okupljenih u mrežu Think for Europe (TEN) sa partnerskom organizacijom Centar za evropske politike (EPC) iz Brisela. Organizacije TEN mreže koje sprovode WeBER 2.0 projekat su:

 • Centar za evropske politike – CEP (Srbija) – koordinator projekta,
 • Institut za demokratiju i posredovanje (Albanija),
 • Vanjskopolitička inicijativa BH (Bosna i Hercegovina),
 • Grupa za pravne i političke studije (Kosovo),
 • Institut Alternativa (Crna Gora),
 • Institut za evropske politike (Sjeverna Makedonija).

WeBER 2.0 ima za cilj da poveća učešće OCD u reformi javne uprave (RJU) unapređenjem praćenja RJU zasnovanog na činjenicama i u skladu sa zahtjevima EU. Također, projekat želi da doprinese jačanju dijaloga između vlada i OCD na regionalnom, državnom i lokalnom nivou kroz WeBER platformu, čiji će rad biti dodatno unaprijeđen uvođenjem onlajn konsultacija. WeBER 2.0 će također osnažiti kapacitete OCD za učešće u RJU i obezbijediti njihov konstruktivan odnos sa vladama kroz zajedničke obuke o konsultacijama sa građanima, koje će se baviti izazovom približavanja administracije građanima.

Projekat će omogućiti OCD da zahtevaju kvalitet i odgovornost od vlada ZB, depolitizaciju državne službe, transparentnije upravljanje javnim finansijama i pružanje usluga koje su više orijentisane ka građanima. Osnažene OCD su ključne na putu regije ka EU i podstiču vlade da sprovode reforme kako bi poboljšale život građana, a ne samo da bi se kvalifikovale za članstvo u EU.

Opšti cilj projekta WeBER 2.0 je dodatno osnaživanje OCD na ZB i njihovo učešće i uticanje na dizajn i sprovođenje RJU, u skladu sa zahtjevima u procesu pristupanja EU.

Specifični ciljevi projekta WeBER 2.0 su:

1. Jačanje nadzora i zagovaranja civilnog društva u oblasti RJU na osnovu činjenično utemeljenih analiza sprovedenih od strane OCD;

2. Razvijanje instrumenata za praćenje RJU unutar prioritetnih sektorskih politika;

3. Vođenje efektivnog dijaloga između vlada i OCD o RJU na regionalnom i nacionalnom nivou;

4. Jačanje uključivanja lokalnih OCD u oblasti RJU;

 5. Podizanje svijesti javnosti i angažovanje u oblasti RJU.

Opšti cilj Programa malih grantova odgovara Specifičnom cilju 4 projekta: Jačanje uključivanja lokalnih OCD u praćenje i oblast RJU na lokalnom nivou, sa ciljem povećanja potražnje za i približavanjem RJU građanima regiona.

Tematski i kroz specifične rezultate, projekti podržani od strane Programa malih grantova biti će snažno integrisani u strukturu i ciljeve projekta WeBER 2.0 i direktno će doprinijeti postizanju opštih ciljeva projekta.

 • Uslovi učešća

Za Program malih grantova dodeljena je ukupna suma od 225.000 EUR, iz čega će biti finansirano do 30 grantova u iznosima do 8000 EUR (u prosjeku 7.500 EUR), od čega 6 u Srbiji, 6 u Bosni i Hercegovini, 5 u Albaniji, 5 u Sjevernoj Makedoniji, 4 na Kosovu i 4 u Crnoj Gori. Period sprovođenja odobrenih projekata je minimum 6 a maksimalno 12 mjeseci.

Kako bi ispunio uslove za dodjelu granta, podnosilac prijedloga projekta mora biti:

 • pravno lice;
 • neprofitna organizacija;
 • organizacija civilnog društva koja može pokazati da je njen rad pretežno fokusiran na teritoriju jedne ili više jedinica lokalne samouprave, a ne na inicijative i projekte na nivou centralne vlade ili na nivou države;
 • organizacija civilnog društva koja radi u jednom ili više tematskih područja od značaja za ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata;
 • registrovana u Srbiji ili u Sjevernoj Makedoniji ili u Crnoj Gori ili u Albaniji ili u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu;
 • osnovano najmanje šest mjeseci prije objave ovog poziva;
 • direktno odgovoran za pripremu i upravljanje prijavom, a ne u funkciji posrednika;
 • posjedovati odgovarajuće organizacijske i finansijske kapacitete.

Podnosioci prijedloga projekta mogu se prijaviti za dobijanje granta samo u svojim matičnim zemljama (na primjer: podnosioci iz Albanije mogu se prijaviti za grantove koji će biti implementirani samo u Albaniji, podnosioci prijave iz Bosne i Hercegovine mogu se prijaviti za grantove koji će biti implementirani samo u Bosni i Hercegovini i slično).

 • Tematski prioriteti

U skladu sa pristupom WeBER 2.0 projekta, sredstva predviđena u okviru ovog Poziva za podnošenje prijedloga projekata trebalo bi da budu orijentisana ka jačanju uključivanja lokalnih OCD u RJU na lokalnom nivou, čime bi se dalje razvijala potražnja za reformom i RJU pribiližila građanima regiona. Zainteresovane OCD pozvane su da podnesu prijave za projekte o tematskim prioritetima istaknutim u nastavku ovog poziva. Tematski prioriteti su identifikovani i definisani kroz konsultacije sa OCD na državnom i regionalnom nivou u okviru WeBER platforme:

 1. Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta iz Albanije:

Prioritet 1 – Odgovornost i transparentnost

Prioritet 2 – Upravljanje ljudskim resursima

Prioritet 3 – Učešće OCD u razvoju i koordinaciji javnih politika

Prioritet 4 – Upravljanje javnim finansijama i transparentnost budžeta

 • Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta iz Bosne i Hercegovine:

Prioritet 1 – Odgovornost javne uprave

Prioritet 2 – Proaktivna transparentnost javne uprave

Prioritet 3 – Povećanje učešća građana i OCD u razvoju i koordinaciji javnih politika i zakona

Prioritet 4 – Digitalizacija javnih usluga

 • Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta sa Kosova:

Prioritet 1 – Odgovornost – pravo na informacije i pristup javnim dokumentima

Prioritet 2 – Transparentnost upravljanja javnim finansijama

Prioritet 3 – Transparentnost kosovskih vladinih i lokalnih tijela (opštinskih) u procesu donošenja odluka

Prioritet 4 – Pružanje usluga – orijentacija lokalne uprave na politike i mehanizme pružanja usluga građanima

 • Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta iz Crne Gore:

Prioritet 1 – Optimizacija ljudskih resursa na lokalnom nivou uprave

Prioritet 2 – Transparentnost potrošnje za ublažavanje posljedica COVID-19 virusa na lokalnom nivou

Prioritet 3 – Razvoj e-servisa na lokalnom nivou

Prioritet 4 – Učešće javnosti u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou

 • Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta iz Sjeverne Makedonije:

Prioritet 1 – Digitalizacija i poboljšano pružanje usluga

Prioritet 2 – Upravljanje javnim finansijama

Prioritet 3 – Poboljšano upravljanje ljudskim resursima

Prioritet 4 – Izrada i koordinacija javnih politika

 • Prioritetiza podnosioce prijedloga projekta iz Srbije:

Prioritet 1 – Učešće i konsultacije u sistemu planiranja

Prioritet 2 – Fiskalna transparentnost i odgovornost

Prioritet 3 – Pružanje javnih usluga na lokalnom nivou, sa fokusom na ranjive grupe stanovništva

Prioritet 4 – Transparentnost odlučivanja Vlade Srbije i lokalnih vlasti

Svaki prijedlog podnijet putem ovog poziva mora se odnositi na praćenje (monitoring) jednog ili više principa javne uprave koji odgovaraju izabranom tematskom prioritetu.

Principe javne uprave je razvila SIGMA/OECD u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom radi definisanja detaljnih zahtijeva za dobro funkcionisanje javne uprave u šest osnovnih oblasti: strateški okvir RJU, izrada i koordinacija politika, javna služba i upravljanje kadrovima, odgovornost, pružanje usluga i upravljanje javnim finansijama.

Da biste saznali više o principima javne uprave, molimo vas da posjetite slijedeće web stranice:

 • Aktivnosti
 • Preporučuje se potencijalnim aplikantima da prilikom pripreme projekta razmotre slijedeće aktivnosti (lista nije iscrpna): Istraživačke i analitičke aktivnosti;
 • Objavljivanje monitoring izvještaja;
 • Konsultacije sa građanima na lokalnom nivou (obavezno);
 • Uključivanje građana u RJU;
 • podsticanje građana da učestvuju u regionalnoj građanskoj internet kampanji (obavezno);
 • snimanje ličnih priča o RJU koje će služiti kao materijal za proizvodnju video zapisa (obavezno);
 • Aktivnosti komunikacije, uključujući saradnju sa lokalnim medijima.

WeBER 2.0 projekat podstiče analize zasnovane na činjenicama i informacije prikupljene na terenu; studije slučaja, intervjue sa relevantnim akterima (institucijama, predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva), fokus grupe i istraživanje javnog mnijenja građana i OCD i mjerenje njihovih percepcija, stavova i slično. Također, predlozi projekta mogu uključiti i monitoring rada institucija opštinske i lokalne vlasti i/ili analizu podataka zarad vizuelizacije i prezentacije istih. Glavni istraživači WeBER 2.0 projekta će pružiti podršku dobitnicima granta.

U skladu sa ciljem Programa malih grantova: pružanje podrške lokalnim organizacijama da se uključe u RJU na lokalnom nivou i uključivanje građana u RJU,  posebnu pažnju prilikom pripreme prijedloga projekta treba posvetiti uključivanju  građana u RJU kroz sprovođenje konsultacija sa građanima na lokalnom nivou.

Molimo vas da posjetite sljedeće internet stranice kako biste saznali više o građanskim konsultacijama:

U formularu za podnošenje prijedloga projekta Prilog 1, aplikanti treba da navedu tačne aktivnosti koje će sprovesti kako bi opravdali predloženi budžet (Prilog 2). Molimo vas da prilikom pripreme projektnog prijedloga uzmete u obzir da je sprovođenje konsultacija sa građanima na lokalnom nivou obavezno i da prijedlozi projekta treba da objasne način na koji će se konsultacije sprovesti u periodu realizacije projekta.

Lokacija: projekti treba da se sprovedu na lokalnom nivou i da pokriju jednu ili više opština po državi.

Rezultati projekata dobitnika malih grantova biće prezentovani na Regionalnoj konferenciji u Beogradu i objavljeni na web stranici www.par-monitor.org.

Slijedeće vrste projekata nisu prihvatljive za primanje finansijske podrške:

 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču individualnih sponzorstava za učešće u radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;
 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču individualnih sponzorstava za programe obuke;
 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču „jednokratnih“ konferencija i sličnih događaja;  
 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču akademskih istraživanja i/ili studija izvodljivosti;
 • Projekti koji se isključivo ili primarno tiču investicija u infrastrukturu i/ili nabavku opreme;
 • Projekti vezani za političke stranke ili su političke/stranačke prirode;
 • Projekti koji spadaju pod opšte aktivnosti nadležne državne institucije ili djelovanje javne uprave, uključujući i upravu na lokalnom nivou;
 • Kreditiranje trećih lica;
 • Dugovanja ili troškovi servisiranja duga (kamate);
 • Zalihe za gubitke ili moguće buduće obaveze;
 • Stavke koje se već finansiraju kroz neki drugi program.
 • Podnošenje prijave

Prijedlozi na jeziku zemlje porijekla će biti prihvaćeni (na primjer: prijave iz Srbije mogu biti napisane na srpskom jeziku, prijave iz Sjeverne Makedonije na makedonskom ili albanskom, prijave sa Kosova na albanskom i engleskom jeziku). Zbog međunarodnog sastava Evaluacione komisije, samo Prilog 3, Sažetak prijedloga projekta, treba popuniti na engleskom jeziku.

Podnosioci prijedloga projekata (aplikanti) treba da dostave slijedeće dokumente:

 • Popunjen prijavni obrazac (Prilog 1);
 • Popunjen prijedlog budžeta u Excelu (Prilog 2);
 • Sažetak projekta na engleskom jeziku (Prilog 3)
 • Dokaz o registraciji od nadležnih državnih organa;
 • Kratku biografiju i CV direktora/rukovodioca organizacije ILI 3 reference organizacije relevantne za kontekst ovog Poziva.

WeBER 2.0 projekat će zadržati sve materijale i dokumente dostavljene od strane podnosioca prijave. Dobijene informacije se neće koristiti u druge svrhe osim kod razmatranja projektnog prijedloga, te se neće dijeliti sa drugim osobama ili institucijama, osim kada je to zakonski neophodno ili ukoliko to zahtjeva Evropska komisija.

KONTAKT INFORMACIJE

Prijedlozi: Podnosioci prijedloga projekata treba da dostave svoj prijedlog i potrebnu dokumentaciju na e-mail: weber.grants@thinkforeurope.org  CC: jovana.knezevic@cep.org.rs (projektna i grant menadžerka).

E-mail mora da sadrži oznaku “CfP # WeBER-G-02: (zemlja)_Aplikacija” u predmetu poruke (npr. “CfP#WeBER-G-02: Albanija_ Aplikacija”).

Obrazac za prijavu: Da biste preuzeli obrazac za prijavu, molimo pogledajte najavu Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga (CfP) na sledećoj web stranici www.par-monitor.org. Druga mogućnost za preuzimanje obrasca za prijavu jeste da kontaktirate menadžera projekta za grantove – Jovanu Knežević, na e-mail jovana.knezevic@cep.org.rs.

Rok za podnošenje prijava je 01. novembar 2020. Projektni tim će poslati potvrdni e-mail kada primi aplikaciju.

Pitanja za određena pojašnjenja se mogu poslati e-mailom  najkasnije do 01. oktobra 2020. na e-mail adresu: weber.grants@thinkforeurope.org. E-mail mora sadržati “CfP # WeBER-G-02: (zemlja)_Pojašnjenje pitanja” u predmetu poruke.

Menadžer projekta za grantove nema obavezu da daje objašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog datuma. Objašnjenja će biti objavljena na web stranici www.par-monitor.org najkasnije do 15. oktobra 2020. godine.

Potrebna dokumentacija nalazi se u nastavkuAnnex-3_Summary-of-the-project_ENDownloadNacrt-ugovora_03092020DownloadPoziv-za-podnosenje-predloga-projekata_03092020DownloadPrilog-1_Prijavni-obrazac_03092020DownloadPrilog-2_Budzet_03092020Download

vpi.ba